Jazykové verze

česky english

Roční zpráva
o činnosti Diplomatického servisu za rok 2016

V souladu se zřizovací listinou a statutem Diplomatického servisu byla v roce 2016 činnost organizace členěna na hlavní a jinou činnost. V rámci hlavní činnosti byl rozsah činnosti Diplomatického servisu zaměřen na zajišťování a obstarávání některých potřeb zastupitelských úřadů  cizích  států  a mezinárodních  organizací  v ČR,  spojených  zejména se zajištěním místností mise a ubytováním jejích členů. K tomuto účelu využívá Diplomatický servis svěřený majetek ČR, o tento majetek pečuje a nakládá s ním v souladu s platnými právními předpisy , a to zejména formou nájmu, správy a  dalších služeb s nájmem souvisejících, provádí a zajišťuje opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizaci tohoto majetku. V souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. je další oblastí hlavní činnosti organizace zajišťování zaměstnanců, služeb a dalších činností servisní povahy, kterými se vytvářejí materiálně technické   a  personální   předpoklady   pro   řádný   výkon   zákonem   stanovené   působnosti a činnosti MZV ČR. V rámci jiné činnosti je využíván na komerční bázi majetek, s nímž je Diplomatický servis příslušný hospodařit, a který v určitém čase není  využitelný  v rámci hlavní činnosti a volné materiální a personální kapacity , za podmínek stanovených právními předpisy.

R O Z V A H A  k 31. 12. 2016 ( v tis. Kč )

 
Aktiva celkem 1 614 398   Pasiva celkem 1 614 398
z toho:     z toho:  
dlouhodobý majetek 1 382 041   jmění účetní jednotky 1 392 825
pohledávky 4 038   fondy účetní jednotky 94 432
finanční majetek 225 509   krátkodobé závazky 65 718
přechodné účty aktivní 2 649   dlouhodobé závazky 11 332
      rezervy 28 702

K datu  31.12.2016  byl  Diplomatický  servis příslušen  k hospodaření  s nemovitostmi v celkové pořizovací výši 1,737.494 tis. Kč (stavby a pozemky v brutto ocenění). V průběhu roku  2016  byla  hodnota  nemovitého  majetku  zvýšena  o  dokončené  technické  zhodnocení v celkové částce 35.639 tis. Kč.

Po pravomocně ukončené žalobě o určení vlastnictví k nemovitému majetku na adrese R. Rollanda 9 v Praze 6, rozhodnuté ve prospěch České republiky , byla v roce 2016 znovu zavedena do účetní a majetkové evidence Diplomatického servisu zahrada parc. č. 240 ve výši
1.513 tis. Kč.

K termínu účetní závěrky za rok 2016 evidoval  Diplomatický servis pohledávky v netto ocenění 4.038 tis. Kč, z toho pohledávky z uzavřených nájemních smluv činily celkovou částku 1.416 tis. Kč a byly v převážné míře vyrovnány v průběhu 1.čtvrtletí 2017. Kromě těchto krátkodobých pohledávek uplatňuje Diplomatický servis v soudním a insolvenčním řízení pohledávky z jiné činnosti v netto ocenění 98 tis. Kč.

Krátkodobé závazky, evidované  v účetnictví  Diplomatického  servisu  k 31.12.2016 , se  týkaly   předpisu  došlých  faktur  za  dodávky   a  služby  z prosince   2016,  uhrazených dle příslušných termínů splatnosti v průběhu ledna 2017. Dále byly k rozvahovému dni evidovány závazky z přijatých záloh na poskytnuté služby v souvislosti s pronájmem nemovitostí,   z  předpisu  mzdových  závazků  vůči  zaměstnancům,  závazků  ze  sociálního a zdravotního zabezpečení a daňových povinností , zaúčtovaných v období 12/2016. Nejvýznamnější položku z krátkodobých závazků Diplomatického servisu k termínu účetní závěrky za rok 2016 činil závazek, související s podaným dovoláním k Nejvyššímu soudu.

Pro rok 2016 byly pro Diplomatický servis přiděleny  v rámci  rozpočtové  kapitoly MZV ČR prostředky na oblast kapitálových výdajů programového financování reprodukce majetku v částce 5.000 tis. Kč. Investiční dotace byla použita na částečné financování rekonstrukce objektu Sibiřské nám. 1 v Praze 6. V průběhu roku 2016 byly z vlastních zdrojů Diplomatického servisu profinancovány investiční akce v celkové výši 19.960 tis. Kč.

 

VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2016 ( v tis. Kč )

Hlavní činnost:

 

 

Jiná činnost:

náklady celkem

163 013

 

9 486

výnosy celkem

163 034

 

33 073

zisk před zdaněním

21

 

23 587

V okruhu hlavní činnosti dosahuje Diplomatický servis výnosů zejména z pronájmu nemovitého majetku zastupitelským úřadům cizích států. S touto činností organizace je spojena péče o svěřený majetek, náklady na opravu a údržbu nemovitostí jsou významnou položkou provozního rozpočtu. Další oblastí hlavní činnosti je zajišťování služeb a dalších činností  servisní  povahy  pro  zákonem   stanovené   působnosti   a   činnosti   MZV   ČR. Pro vyrovnání nákladů, spojených s touto činnosti naší organizace, je rozpočtován příspěvek na provoz.

Do jiné činnosti jsou v souladu se statutem organizace a v návaznosti na daňovou legislativu účtovány  především  výnosy z pronájmu  majetku z nájemních  smluv uzavřených s fyzickými a právnickými osobami. Do nákladů v oblasti jiné  činnosti jsou účtovány přímé náklady související s pronajatými objekty, příslušný podíl účetních odpisů a režijních nákladů dle obsazenosti objektů smluvními partnery, silniční daň, tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám a náklady z vyřazených pohledávek, vztahujících se k jiné činnosti.

Závěr:

V roce 2016 dosáhl  Diplomatický  servis  výsledku  hospodaření  před  zdaněním za hlavní a jinou činnost - zisk v celkové výši 23 .608 tis . Kč. Po zaúčtování daňových operací činil celkový výsledek hospodaření Diplomatického servisu částku 21.389 tis . Kč.

V Praze dne 9. 3. 2017

Alena Znamenáčková

 

Vyhledávání