Profil organizace

Diplomatický servis je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR se samostatnou právní subjektivitou. Byl zřízen Rozhodnutím ministra č. 5 z 1. ledna 1993.

Mezi jeho hlavní úkoly patří především správa a hospodaření s majetkem státu, ke kterému má Diplomatický servis příslušnost hospodaření a který slouží zejména zastupitelským úřadům cizích států. Majetek, který je těmto úřadům pronajímán, slouží k reprezentaci jednotlivých států, k zajištění významných mezistátních návštěv a dalším aktivitám spojeným s činností diplomatického sboru. Z těchto důvodů je péče o tento majetek nadstandardní a vyžaduje i nemalé finanční prostředky i s ohledem na skutečnost, že se zpravidla jedná o nemovitý majetek značné historické a umělecké hodnoty.

Diplomatický servis rovněž zajišťuje rekonstrukce a modernizace svých budov a uzavírá smlouvy o podmínkách užívání těchto objektů, které následně slouží jako úřední budovy, rezidence, byty a nebytové prostory cizích zastupitelských úřadů.

Další náplní Diplomatického servisu je pronájem movitých věcí a obstarávání některých dalších potřeb dle požadavků zastupitelských úřadů případně i mezinárodních organizací a integračních
seskupení.

Neméně důležitou úlohu hraje Diplomatický servis při naplňování reciprocity mezi cizími státy a ČR v souladu s Vídeňskou úmluvou. Diplomatický servis zde funguje jako prostředník a napomáhá tak při vzájemném oboustranném poskytování pozemků a staveb, které jsou následně využívány jednotlivými diplomatickými misemi.

Diplomatický servis může využívat svěřený majetek, který je dočasně nevyužitý v rámci výše uvedené činnosti také na komerční bázi za podmínek stanovených obecně platnými právními předpisy.

Náplň činnosti Diplomatického servisu je podrobně upravena Statutem Diplomatického servisu ze dne 23. 12. 2003. Při plnění svých úkolů Diplomatický servis úzce spolupracuje s jednotlivými útvary Ministerstva zahraničních věcí. Statutárním orgánem Diplomatického servisu je ředitel, kterého do funkce jmenuje ministr zahraničních věcí.