Diplomatický servis

(Česky) Diplomatický servis (dále jen DS) je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR se samostatnou právní subjektivitou. Byl zřízen Rozhodnutím ministra č. 5 z 1. ledna 1993. Mezi jeho hlavní úkoly patří především správa a hospodaření s majetkem státu, ke kterému má DS příslušnost hospodaření a který slouží zejména zastupitelským úřadům cizích států.

Majetek, který je těmto úřadům pronajímán, slouží k reprezentaci jednotlivých států, k zajištění významných mezistátních návštěv a dalším aktivitám spojeným s činností diplomatického sboru. Z těchto důvodů je péče o tento majetek nadstandardní a vyžaduje i nemalé finanční prostředky i s ohledem na skutečnost, že se zpravidla jedná o nemovitý majetek značné historické a umělecké hodnoty.

DS rovněž zajišťuje rekonstrukce a modernizace svých budov a uzavírá smlouvy o podmínkách užívání těchto objektů, které následně slouží jako úřední budovy, rezidence, byty a nebytové prostory cizích zastupitelských
úřadů.

(Česky) Další náplní DS je pronájem movitých věcí a obstarávání některých dalších potřeb dle požadavků zastupitelských úřadů případně i mezinárodních organizací a integračních seskupení. Neméně důležitou úlohu hraje DS při naplňování reciprocity mezi cizími státy a ČR v souladu s Vídeňskou úmluvou.

Diplomatický servis zde funguje jako prostředník a napomáhá tak při vzájemném oboustranném poskytování pozemků a staveb, které jsou následně využívány jednotlivými diplomatickými misemi. DS může využívat svěřený majetek, který je dočasně nevyužitý v rámci výše uvedené činnosti také na komerční bázi za podmínek stanovených obecně platnými právními předpisy.

Náplň činnosti DS je podrobně upravena Statutem Diplomatického servisu ze dne 23. 12. 2003. Při plnění svých úkolů DS úzce spolupracuje s jednotlivými útvary Ministerstva zahraničních věcí. Statutárním orgánem Diplomatického servisu je ředitel, kterého do funkce jmenuje ministr zahraničních věcí.