Diplomatický servis

(Česky)

Diplomatický servis (dále jen DS) je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky se samostatnou právní subjektivitou. DS byl zřízen Rozhodnutím ministra zahraničních věcí ČR č. 5 ze dne 1. ledna 1993. Hlavním posláním DS je především správa a hospodaření s nemovitým majetkem ČR, zajišťování jeho modernizace a rekonstrukcí a jeho poskytování do užívání zejména zastupitelským úřadům jiných států.

Objekty, jež jsou těmto úřadům pronajímané, slouží k reprezentaci jednotlivých států, k zajištění významných mezinárodních návštěv a k dalším aktivitám spojeným s činností diplomatického sboru příslušného státu. Z těchto důvodů je péče o tento nemovitý majetek nadstandardní, v každém ohledu precizní a často nákladná. Nákladnost této péče vyplývá ze značné historické a umělecké hodnoty svěřených objektů.

(Česky)

Mezi další činnosti DS spadá také pronájem movitých věcí a obstarávání některých dalších potřeb dle požadavků zastupitelských úřadů, případně i mezinárodních organizací a integračních seskupení. Neméně důležitou úlohu hraje DS při naplňování reciprocity mezi cizími státy a ČR v souladu s Vídeňskou úmluvou. DS tak současně vystupuje jako prostředník při vzájemném poskytování pozemků a budov, které jsou následně využívány v průběhu jednotlivých diplomatických misí. DS je oprávněn využívat svěřený majetek, který je dočasně nevyužitý v rámci výše uvedené činnosti také na komerční bázi za podmínek stanovených obecně platnými právními předpisy ČR.

Náplň činnosti DS je podrobně upravena Statutem Diplomatického servisu ze dne 23. 12. 2003. Při plnění svých úkolů DS úzce spolupracuje s jednotlivými útvary Ministerstva zahraničních věcí ČR.