Boj proti korupci


Povinně zveřejňované informace

Oficiální název:    Diplomatický servis
Důvod a způsob založení:    Státní příspěvková organizace, zřizovatel Diplomatického servisu je Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Zřizovací listina
Statut Diplomatického servisu
Změna názvu
Změna zřizovací listiny a Statutu Diplomatického servisu


Ochrana osobních údajů

Žádosti o informace

Žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím lze podávat v písemné formě (elektronicky, poštou, osobně) na e-mail: info@ds.cz.


Sazebník úhrad za poskytování informací

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky a jeho podřízených organizací:Veřejné zakázky

INFORMACE O PROFILU ZADAVATELE

Název zadavatele: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Sídlo: Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

IČ: 00000175

Obecná adresa zadavatele: https://www.ds.cz

Adresa profilu zadavatele NEN: https://nen.nipez.cz/profil/DS

Veřejné zakázka zadavatele Diplomatického servisu, příspěvkové organizace jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedeném profilu zadavatele NEN.


Registr smluv

Podezření z korupčního či jiného protiprávního jednání

Hospodaření s majetkem státu
  1. Diplomatický servis, příspěvková organizace (dále jen „DS“) v rámci své činnosti hospodaří s majetkem státu, ke kterému má příslušnost hospodařit v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Majetkem se rozumí věci movité i nemovité v příslušnosti hospodařit DS.