Pod Hradbami 662/9


Původní majitelé

25. června 1927 si od Hlavního města Prahy zakoupily paní Anna Diamantová nar. 14. 12. 1868 a paní Marianna Kafková (rozená Diamantová) nar. 15. 8. 1897, žena advokáta JUDr. Pavla Kafky, pozemek s vlastnickým listem č. 700 k. ú. Střešovice. Do vlastnického listu bylo zapsáno za oběma jmény „na polovici, židovka“1.

Manželům Kafkovým se v domě narodily dvě dcery Hanna Kafková 2. 5. 1928 a Eva Kafková 17. 4. 1932. V dubnu 1940 byla rodina donucena vilu předat Vystěhovaleckému fondu pro Čechy a Moravu (německy Auswanderungsfond für Böhmen und Mähren). Fond vznikl o měsíc dříve jako složka Ústředny pro židovské vystěhovalectví. Do fondu byl převáděn veškerý konfiskovaný majetek a byly z něj následně financovány deportace Židů do koncentračních táborů. V říjnu byla celá Kafkova rodina deportována do ghetta v Lodži v jednom z prvních transportů, které byly vypraveny z Čech2. Nikdo z rodiny se konce války nedožil.

Architektura vily

Stavbu domu budoucí majitelky zadaly společnosti Ehrmann und Steuer, Jungmannova tř. 32, Praha 2. Dům projekční firma Ing. Rudolfa Ehrmanna navrhla pro matku s dcerou jako elegantní symetrický dvojdům v neoklasickém stylu. Formální ukončení stavebního procesu je datováno 22. května 1928, kdy bylo vydáno Magistrátem hlavního města Prahy povolení „obývati a užívati“3 . 

Využití rezidence

13. září 1945 podle oznámení ministerstva ochrany práce a soc. péče z 17/7 1945 č. 4300-17/7 a dekretu prezidenta republiky 19/5 1945 č. 5 Sb. z. přešla nemovitost pod Národní správu. Vila byla spravována Bytovým podnikem Hlavního města Prahy a následně v roce 1978 byla postoupena Správě služeb diplomatického servisu, jehož nástupnickou organizací je dnešní Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí.

V rezidenci, která byla po válce rozdělena na jednotlivé byty, byli ubytováni do roku 1981 především zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí. Následně byla vila pronajata velvyslanectví Nigérie na více než dvacet let, později velvyslanectví Kyperské republiky a v současnosti celou nemovitost využívá velvyslanectví republiky Kazachstán.

 


1 Vl. č. 700 k. ú. Střešovice výpis z pozemkové knihy ze dne 7. 4. 1992
2 Židovské muzeum v Praze, PhDr. Jana Šplíchalová https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/80766-anna-diamantova/, https://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/373797-kafkova-marie-nezpracovano/
3 Úřad městské části Praha 6, Odbor výstavby, technická knihovna č. j. III 16825/28 ze dne 22. května 1928