Pod Hradbami 666/1


Původní majitelé

Stavební parcelu i se započatou hrubou stavbou do úrovně suterénu si zakoupili bankéři pan Karel Prokop a pan Ferdinand Bouda od stavitele pana Josefa Karhana 17. srpna 19281. Na pozemku dle smlouvy vázlo právo zpáteční koupě pro Hlavní město Prahu, pokud by od podpisu smlouvy do 2 let nebyla na pozemku ukončena stavba rodinného domu2.

Oba bankéři zadali dostavění rodinného domu původnímu majiteli parcely panu Karhanovi a 27. května 1929 získali povolení3 „k obývání a užívání domu“ ve Střešovicích s popisným číslem 666 v ulici u přejezdu dráhy Buštěhradské, později pojmenované Pod Hradbami.

Dům po 10 letech prodali bankovnímu řediteli panu Karlu Nowotnému s adresou Na Příkopě 37 za 2,5 násobek původní kupní ceny. Cena byla vyplacena hotově4.

Architektura vily

Stavbu vily dokončil původní majitel a stavitel Josef Karhan dle návrhu architekta Ing. Beera5. Vilém Beer se narodil 12. dubna 1900 v Plzni a po studiích se přesídlil natrvalo do Prahy, kde si v ulici Nekázanka 8 otevřel ateliér. Na sklonku dvacátých let se Vilém Beer přestěhoval na lepší adresu, když si zřídil kancelář v paláci Fénix na Václavském náměstí. V Praze Beer navrhl dva rodinné domy do vilové čtvrti Ořechovka ve Střešovicích a jedním z nich je právě vila v ulici Pod Hradbami č. p. 666.

Se svými klienty měl Beer společný nejen židovský původ, ale bohužel i tragický osud. Většinu stavebníků postihly nacistické protižidovské zákony; nejprve byli zbaveni důstojnosti a posléze i života v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Sám Vilém Beer byl 9. března 1943 transportován do Terezína a poté 28. října 1944 do Osvětimi, kde se připojil k více než milionu tamních obětí holocaustu6. 

Využití rezidence

8. července 1943 převedl pan majitel Karel Nowotny nemovitost na svoje nezletilé děti Otto Herberta a Karla Alexandera Nowotny. Po skončení II. světové války byl na základě dekretu prezidenta republiky 19/5 1945 č. 5 Sb. dům zřejmě nepřeživším židovským dětem zkonfiskován. Vila byla postoupena nejdříve Správě služeb diplomatického servisu a v roce 1946 bylo vlastnické právo zapsáno pro Československý stát – Ministerstvo spravedlnosti. V domě byl zřízen úřední byt pro pana ministra spravedlnosti Dr. Alexeje Čepičku7; politika Komunistické strany Československa, zetě Klementa Gottwalda.
Později byli v rezidenci ubytováni především zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Slovenské republiky. V současnosti celou nemovitost využívá Velvyslanectví Malajsie.

 


1 Výpis z pozemkové knihy KÚ Střešovice, knihovní vložka číslo 704, ze dne 7. 8. 2019
2 Smlouva trhová č. 21231/28 ze dne 17. srpna 1928
3 Magistrát Hlavního města Prahy č. j. III-23641/29 ze dne 31. července 1929
4 Smlouva trhová č. 17676/1939 ze dne 28. června 1939
5 Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, Kolaudační plán na stavbu vily ve Střešovicích
6 Plzeňský architektonický manuál dostupný online http://pam.plzne.cz/architekt/4-vilem-beer
7 ÚNV hl. m Prahy – referát technický Praha 1 Platnéřská 19 č. j. 9584/49-XI-3c-ref.Todt. ze dne 22. prosince 1949