Velkopřevorské nám. 484/3 – Malý Buquoyský palác


Historie paláce

Historie celého unikátního palácového komplexu Malé Strany, jehož součástí je i Malý Buquoyský palác, sahá až do 12. století, kdy tehdejší král Vladislav II. daroval pozemek špitálnímu řádu johanitů (pozdější Suverénní vojenský řád Sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty, tzv. Maltézský řád) pro vybudování kostela a špitálu.

Malý Buquoyský palác byl vybudován v roce 1598 v srdci staré Prahy kancléřem Maltézského řádu Melchiorem Gniessenem z Kobachu1.V průběhu pěti století žádaný měšťanský dům mnohokrát změnil majitele z řad evropské šlechty.

Žil zde například Kryštof II. z Redernu, Heřman Černín z Chudenic2, Marie Valburga, provdaná hraběnka Petazzi, a v roce 1763 zakoupil dům nejvyšší zemský maršálek Českého království František Leopold hrabě Buquoy de Lonqueval et Vaux3.

Architektura paláce

Celé přízemí budovy Malého Buquoyského paláce vzniklo jednotně v pozdně renesančním stylu, jehož dominantou je i renesanční štít na bočním východním průčelí, který se zachoval, až na určitá zjednodušení, ve své původní podobě. Z doby kolem roku 1600 pocházejí všechny klenby a hřebínky a celá dispozice přízemí. 

Využití paláce

Palác patřil do rodinného majetku původně francouzského šlechtického rodu Buquoyů až do roku 1945, kdy byl, na základě Dekretu č. 108/1945 Sb., zkonfiskován poslednímu vlastníkovi, jímž byl Karel Jiří Buquoy. Správa paláce později přešla pod Správu služeb diplomatickému sboru v Praze5, jehož nástupnickou organizací je dnešní Diplomatický servis.
Objekt byl dlouhodobě pronajat Velvyslanectví Francouzské republiky.

 


1Dr. Vlček, Dr. Vilímková, Dr. Urban, Stavebně historický průzkum č.p. 484/III, č.j. 4927/b únor 1989
2 SUA, SM sign. C 215/R 12
3 SOA Třeboň, Vs Nové Hrady, Buquoyské domy v Praze
4 Rokaj (franc. Rocaille – mušlička) je abstraktní a často nesymetrický ornament, podle kterého dostalo název rokoko
5 Výpis z pozemkové knihy Katastrální území: Praha, Malá Strana, Dům čís.: 484, ze dne 5.1.1995